Skip to content

Chroma Gun Set

$29.90

This set includes:

1x Chroma Darkbringer, 1x Chroma Lightbringer, 1x Chroma Luger, 1x Chroma Laser, 1x Chroma Shark.

Please follow this link.